Informacja Rady Parafialnej

Na prośbę wielu mieszkańców parafii Rada Parafialna w osobie Pana Przewodniczącego, przekazuje informację o zrealizowanych ostatnio działaniach, podjętych zamierzeniach i rozliczeniu zebranych środków na remont naszego kościoła.


Zawidów 02.10.2022

Informacja Rady Parafialnej


Informacja dotyczy wykonanych prac oraz poniesionych kosztach w ostatnich dwóch latach oraz planach na najbliższe lata.
W latach 2021/22 zostały wykonane nowe ławy kościelne oraz przeprowadzono renowacje i lakierowanie wcześniej wykonanych.
Łączny koszt wykonanych prac wyniósł 26220,00 zł.
Dziękujemy panu Władysławowi Lelek za wykonanie prac oraz za to, że część poniesionych kosztów w wysokości ok 3 tys. zł wziął na siebie jako darowiznę na rzecz remontu naszego kościoła.
W maju 2021 został wykonany projekt na wykonanie oświetlenia oraz monitoringu zewnętrznego kościoła, koszt 6150 zł.
W sierpniu 2021 został wykonany częściowy remont plebanii. Z pieniędzy remontowych pokryliśmy część poniesionych kosztów w wysokości 8 tys. zł.
W sześciu ratach zapłaciliśmy za materiały potrzebne na wykonanie doświetlenia oraz monitoringu zewnętrznego kościoła, łącznie 49755,00 zł. Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą mają to być koszty ostateczne. Obecnie czekamy na wykonanie zadania.

Faktem jest, że rozpoczęcie prac przesuwa się w czasie bez naszej winy z powodów ogólnorynkowych znanych wszystkim.
W sierpniu zostało przeprowadzone czyszczenie oraz naprawa rynien na budynku kościoła, prace z wykorzystaniem podnośnika samochodowego kosztowały 2880 zł.
Patrząc perspektywicznie, naszym najważniejszym celem jest remont wnętrza kościoła. W toku są prace związane z przygotowaniem projektu i kosztorysu wykonawczego. Remont obwarowany jest przepisami budowlanymi związanymi z pracami remontowymi obiektów zabytkowych. Ze względu na przypuszczalne koszty remont będzie wykonywany fragmentami uzgodnionymi z przyszłym wykonawcą.
Na dzień dzisiejszy stan naszych oszczędności wynosi 131 609,00 zł.
W imieniu Księży pełniących służbę w naszej parafii oraz Rady Parafialnej dziękujemy wszystkim darczyńcom za dotychczasowe darowizny. Niech Dobry Bóg ma wszystkich w pamięci.
Szczęść Boże.

Jako uzupełnienie tej informacji dodamy, że renowacji i prac konserwatorskich w naszym kościele podjął się Zakład Konserwatorski – Nowackich, z Osiecznej. Firma ta specjalizuje się w pracach restauratorskich i konserwacji zabytków architektury świeckiej i sakralnej, oraz zabytków ruchomych. Firma wykonywała wiele prac konserwatorskich na terenie całej zachodniej części Polski, także na terenie naszej diecezji. Najbliżej nas można zobaczyć efekt ich pracy w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża św. w Sulikowie i św. Anny w Studniskach. Pierwszym etapem będzie przeprowadzenie badań konserwatorskich i stratygraficznych mających na celu odnalezienie i rozpoznanie oryginalnej malatury kościoła wraz z zastosowaną technologią wykonania, aby opracować program prac restauratorskich. Firma przedstawiła już program badań, który został wraz z odpowiednim wnioskiem złożony do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w celu uzyskania  potrzebnego zezwolenia.
Po wykonaniu badań, które będą realizowane jeszcze w tym roku i utworzeniu programu prac restauracyjnych przy malaturze ale także zabytkach ruchomych, czyli ołtarzach, ambonie, organach, konfesjonałach, chrzcielnicy i innych sprzętach zabytkowych, można będzie utworzyć kosztorys prac (na dzień dzisiejszy), z konieczności dzielony na kolejne etapy wykonywanych prac.